پیرو جلسه مورخ، 2 مهرماه 97 ، هیات محترم مدیره، نرخ سود قطعی سال 1397، مربوط به اندوخته بیمه عمر و تشکیل سرمایه را با توجه به سبد های مختلف سرمایه گذاری طبق جدول زیر به استحضار می رساند.

سبدهای سرمایه گذازینرخ سود تضمینی سال 97نرخ سود قطعی سال 97
صندوق کم ریسک15%17%
صندوق ریسک متوسط14%18%
صندوق ریسک زیاد12%22%
صندوق رشد سامان10%25%
صندوق رشد سامان18.5%30%