مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی:
در ایران سالانه ۱۵۰ هزار نفر و روزانه ۴۰۰ نفر به سکته مغزی دچار می‌شوند که این بیماری رتبه نخست بیماری‌های کشور است.

منبع: ایلنا