استعلام خسارت بیمه تکمیلی:

بیمه شدگان بیمه تکمیلی انفرادی، بیمه تکمیلی خانواده، بیمه تکمیلی گروهی می توانند از طریق بخش استعلام خسارت بیمه تکمیلی، نسبت به بررسی وضعیت فاکتورهای ارائه شده خود بابت کنترل زمان و میزان پرداخت، در تاریخ‌های مورد نظر اقدام نمایند.
زمانبندی پرداخت خسارت:
هزینه های درمانی به جز بیمارستانی ۱۵ الی ۲۰ روز کاری
هزینه های درمانی بیمارستانی ۳۰ الی ۴۰ روز کاری

** زمان اعلام شده بصورت حدودی می باشد **

بیمه گذاران می توانند از تاریخ 1/ 9/ 98 از طریق لینک جدید استعلام خسارت، نسبت به گزارش خسارت‌های خود اقدام نمایند.

مقایسه بیمه تکمیلی تعاون و سامان

استعلام خسارت بیمه درمان گروهی

مقایسه بیمه تکمیلی سامان و بیمه تکمیلی تعاون

استعلام خسارت بیمه درمان خانواده

برای کاهش هزینه‌ سایر بیمه‌های خود، کلیک کنید...

نظردهی بسته است