تعرفه خدمات تشخیصی درمانی

جهت دانلود تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش عمومی غیر دولتی سال 98 کلیک کنید.

تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی

جهت دانلود تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی سال 98
کلیک کنید.

تعرفه خدمات درمانی بخش دولتی

جهت دانلود تعرفه خدمات درمانی بخش دولتی سال 98
کلیک کنید.

تعرفه خدمات دندانپزشکی

جهت دانلود تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 98
کلیک کنید.

تعرفه خدمات سو مصرف مواد

جهت دانلود تعرفه خدمات سو مصرف مواد
کلیک کنید.

تعرفه گلوبال

جهت دانلود تعرفه گلوبال سال 98
کلیک کنید.

کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی

جهت دانلود تعرفه خدمات درمانی بخش دولتی سال 98 کلیک کنید.

  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 97- دانلود بخشنامه
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 97- دانلود بخشنامه
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 97- دانلود بخشنامه
  • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال 97- دانلود بخشنامه
  • تعرفه های خدمات دندانپزشکی در سال 96 – دانلود بخشنامه
  • تعرفه گلوبال در سال 96 – دانلود بخشنامه
  •  – ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمات تشخیصی درمانی / دانلود فایل
  •   – تعرفه و ارزش نسبی خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی در سال 95 / دانلود فایل

نظردهی بسته است